Toimitusehdot

 

Takanen ja Ruhanen Oy, yleiset sopimusehdot 2018

 

1 Yleisten Sopimusehtojen soveltaminen

 

Nämä ovat 1702.fi:n tuottajan Takanen ja Ruhanen Oy:n yleiset sopimusehdot. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Takanen ja Ruhanen Oy:n asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Palvelut voivat sisältää liittymiä ja viestintäpalveluja sekä Takanen ja Ruhanen Oy:n muita asiakkaille tarjoamia palveluja.

Kulloinkin voimassa oleva versio sopimusehdoista on luettavissa Palveluntarjoajan web-sivuilla. Palveluntarjoaja voi toimittaa sopimusehdot asiakkaalle myös muilla tavoin, esimerkiksi sähköpostin välityksellä. 

 

2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

2.1 Osapuolet tekevät palvelusta kirjallisen sopimuksen. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat kirjallisesti hyväksyneet sopimuksen tai kun Takanen ja Ruhanen Oy on hyväksynyt asiakkaan tilauksen toimittamalla asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen ja asiakas on suorittanut Takanen ja Ruhanen Oy:n mahdollisesti vaadittavan avaus- tai ennakkomaksun. Sopimus katsotaan myös syntyneeksi, mikäli voidaan osoittaa, että palvelun työstö  on aloitettu molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä. Mikäli asiakas ei hyväksy näitä sopimusehtoja, hänen ei tule tilata palvelua tai mikäli palvelu on jo tilattu,viipymättä ottaa yhteyttä Takanen ja Ruhanen Oy:n asiakaspalveluun jo mahdollisesti tilatun palvelun irtisanomiseksi.

 

2.2. Sopimus on voimassa toistaiseksi tai ennakkoon kirjallisesti sovitusti tai sopimuksessa määrätyn sopimusajan, tai sopimuksen voimassa tulon jälkeen erikseen kirjallisesti sovitun mukaisesti.

 

2.3 Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus ennen sopimuksen hyväksymistä tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja vaatia sopimuksen mukaisista maksuista kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta. Takanen ja Ruhanen Oy pidättää oikeuden valita asiakkaansa. Jos on oletettavaa ettei asiakas ole kykeneväinen suorittamaan maksua palvelusta tai tuotteesta, Takanen ja Ruhanen Oy voi kieltäytyä tarjoamasta palvelua.

 

Sopimuksen siirtäminen konsernin sisällä tai kolmannelle osapuolelle

2.4 Takanen ja Ruhanen Oy:llä on ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain Takanen ja Ruhanen Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle taholle sekä kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Takanen ja Ruhanen Oy ilmoittaa asiakkaalle siirrosta etukäteen.

 

2.5 Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle. Sopimuksen siirtyessä mahdolliset hintamuutokset ilmoitetaan asiakkaalle ennen hinnan muutosta. Mikäli oikeus saatavaaan siirtyy laskuperinnän vuoksi, on laskun perijällä oikeus saatavaan. Tällöin Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu päättymään välittömästi 2 viikon kuluessa muutoksista.

 

2.6 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta ilman Takanen ja Ruhanen Oy:n  kirjallista suostumusta.

3 Palvelun tai tuotteen toimittaminen

 

Toimitusajankohta

3.1 Takanen ja Ruhanen Oy:n on aloitettava palvelun toimittaminen sovittuna toimituspäivänä tai sovitun ajan kuluessa. Jos toimitusaikaa tai –päivää ei ole sovittu, Takanen ja Ruhanen Oy toimittaa palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. Toimitusajoista neuvotellaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti. Jos toimitusta varten vaaditaan asiakkaalta materiaaleja (esim. WWW-sivujen tuotanto) on asiakkaan toimitettava kaikki materiaali (sisältäen ulkoasuhyväksynnät) viimeistään 2 viikkoa ennen palvelun toimitus/valmistumispäivämäärä, ellei erikseen kirjallisesti muuta sovita. Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus perua kauppa myös  kesken toimitusprosessin, mikäli asiakas osoittautuu maksukyvyttömäksi tai jättää muista aiemmista palveluista laskut maksamatta.

 

3.2 Palvelu on toimitettu, kun Takanen ja Ruhanen Oy  ilmoittaa palvelun olevan käytettävissä.

 

3.3 Mikäli toimitus viivästyy asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta, mukaan lukien lisenssinantaja, televerkkoyhteyksiä toimittava teleyritys tai Takanen ja Ruhanen Oy:n päämies, johtuvasta seikasta, toimitusaikaa jatketaan, kunnes toimituksen estävä seikka on korjattu tai poistunut.

 

3.4 Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus periä palveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä.

 

3.5 Jos palvelu toimitetaan asiakkaasta johtuvasta syystä sovitun toimitusajankohdan jälkeen, Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus valita sopiva toimitusajankohta.

 

Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

3.6 Asiakkaan tulee järjestää Takanen ja Ruhanen Oy:lle tai tämän määrittämälle edustajalle pääsy tarpeellisiin laitetiloihin sekä muutoinkin myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen.

 

3.7 Asiakkaan on annettava Takanen ja Ruhanen Oy:lle riittävät ja oikeat tiedot toimitusta ja

palvelun ylläpitoa varten ja ilmoitettava Takanen ja Ruhanen Oy:lle hyvissä ajoin muutoksista antamissaan tiedoissa.

3.8 Asiakas vastaa Takanen ja Ruhanen Oy:lle antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä sekä näiden mukaisesti suoritettujen palveluiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

 

3.9. Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus veloittaa turhat käynnit asiakkaan tiloissa. Mikäli asiakas tai hänen edustajansa ei ole sovitusti paikalla, veloittaa Takanen ja Ruhanen Oy matkakustannukset sekä yhden tunnin työn.

 

Palveluiden käyttöönotto ja toimituksen hyväksyminen

3.9 Jos palvelu sisältää mahdollisuuden tallentaa tietoa, Takanen ja Ruhanen Oy:n vastuu tietojen tallessa pitämisestä alkaa siitä hetkestä, kun tiedot on onnistuneesti tallennettu osana palvelun käyttöön siirtymistä ja Takanen ja Ruhanen Oy on ilmoittanut asiakkaalle, että tallentaminen on onnistunut.

 

3.10 Asiakkaan on välittömästi toimituksen jälkeen tarkastettava palvelu ja siihen mahdollisesti liittyvien laitteiden toimivuus ja reklamoitava toimimattomuudesta tai muusta toimituksen tai palvelun puutteesta tai virheestä välittömästi. Jos asiakas ei ole ilmoittanut virheistä neljäntoista (14) päivän kuluessa palvelun toimittamisesta tai on ottanut palvelun sen normaalin tarkoituksen mukaiseen käyttöön (tuotantokäyttö), katsotaan palvelu hyväksytyksi.

 

3.11 Reklamaatiosta huolimatta toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei palvelussa ole kohdan 5.1 mukaista virhettä. Asiakas vastaa vaatimiensa tarkastuksen sekä palveluun kuulumattomien testausten kustannuksista.

 

3.12 Palvelu katsotaan myös hyväksytyksi heti, kun se on osapuolten yhteisessä käyttöönottotestissä todettu toimivaksi. Sellaiset puutteellisuudet tai viat, jotka eivät olennaisesti haittaa laitteen tai palvelun käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle, mutta Takanen ja Ruhanen Oy  on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä korjaamaan ne.

 

3.13 Takanen ja Ruhanen Oy  ja asiakas voivat sopia palvelun koekäyttöajasta. Koekäytön ajan Takanen ja Ruhanen Oy:llä ei ole mitään velvoitteita eikä vahingonkorvausvastuuta. Asiakas ei ole velvollinen maksamaan palvelumaksua koekäyttöajalta, mutta asiakkaan on muutoin noudatettava sopimusta ja näitä ehtoja.

4 Palvelun sisältö ja eritysehdot.

4.1 Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot määräytyvät sopimuksen, tilausvahvistuksen ja sen liitteinä olevien palvelukuvauksen mukaisesti ja ko. palvelua koskevien erityisten sopimusehtojen mukaisesti.

 

4.2 Esittelylehtisissä, Internet-sivuilla tai muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät ole palvelun määrityksiä, eivätkä sido tätä sopimusta, ellei niitä ole erikseen kirjattu ylös sopimusliitteeksi.

 

4.3 Palvelu, ohjelmistot ja käyttöoikeus ohjelmistoihin toimitetaan ”sellaisinaan” ja ”sellaisina kuin ne ovat saatavilla”. Palvelun käyttö pyritään tarjoamaan jatkuvasti periaatteen 24/7 mukaisesti pois lukien tilapäiset palvelukatkokset, jotka voivat johtua palvelun ylläpito-, päivitys- tai korjaustoimenpiteistä tai muista vastaavista katkoksista. Asiakas itse vastaa ohjelmien päivityksestä (esim. Word Press ja sen lisäosat) ellei erikseen ole kirjallisesti muuta sovittu)

 

Palvelun tuottaminen ja muutokset.

4.4 Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita.

 

4.5 Johtuen alan kehityksestä palvelu asiakkaan tilaamien palveluiden käytettävyys eri palvelualustoilla, käyttöjärjestelmissä ja matkaviestimissä saattaa muuttua, johtuen mm. käyttöjärjestelmien ja ohjelmien päivityksistä ja muutoksista.

4.6 Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista.

 

4.7 Takanen ja Ruhanen Oy pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

 

4.8  Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus käyttää tuotettuja kotisivuja referenssinä, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti ole sovittu.

 

5 Palvelun ylläpitäminen ja palvelun virhe

5.1 Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se poikkeaa sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa määritellyistä ominaisuuksista, edellyttäen että tämä poikkeama vaikuttaa palvelun käyttämiseen.

 

5.2 Mahdollista tietoliikenneyhteyden ajoittaista tai jatkuvaa hitautta ei ole pidettävä palvelun virheenä, jos asiakkaan hankkima kapasiteetti on riittämätön asiakkaan käyttöön nähden. Takanen ja Ruhanen Oy toteaa nimenomaisesti, etteivät viestintäpalvelut ole luonteeltaan koskaan täysin häiriöttömiä. Käyttö- tai huoltokatkokset eivät aiheuta Takanen ja Ruhanen Oy:lle korvausvelvollisuutta, vaan asiakas ennakkoon näillä sopimusehdoilla hyväksyy niiden mahdollisen olemassaolon välttämättömänä osana palvelinlaitteiden toimintaa. Takanen ja Ruhanen Oy ei vastaa mahdollisten huolto- tai toimintakatkosten aiheuttamista tulonmenetyksistä asiakkaalle.

 

Palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen.

5.3 Takanen ja Ruhanen Oy ylläpitää palvelun käyttökunnossa sopimuksen mukaisesti ja korjaa palveluissa olevat virheet kohtuullisessa ajassa normaalin työajan puitteissa, ellei sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa ole muuta sovittu. Normaalin työajan ulkopuolella kiireellisistä korjaustöistä sovitaan erikseen.

 

Palvelun tilapäiset keskeytykset.

5.4 Takanen ja Ruhanen Oy:llä  on oikeus tilapäisesti sulkea tai keskeyttää palvelu, jos käyttökatkos on tarpeen palvelun tai sen osan korjausta, päivittämistä tai ylläpitoa varten taikka palvelun käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi. Tällöin Takanen ja Ruhanen Oy toimii siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Takanen ja Ruhanen Oy tiedottaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

 

Ylläpidon rajoitukset.

5.6 Ylläpito ei kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut Takanen ja Ruhanen Oy:n riippumattomasta tai asiakkaan vastuulla olevasta syystä, kuten:

 1. a) palvelun virheellisestä käytöstä tai huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden noudattamisessa tai
 2. b) palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, teleyhteyksistä, ohjelmistoista tai määrityksistä tai muun kuin Takanen ja Ruhanen Oy:n tekemästä muutoksesta, korjauksesta, liitännästä tai käyttämästä tarvikkeesta.

5.7 Palveluihin liittyvä levytilan koko (esim. kotisivutila) on rajoitettu palvelukuvauksessa. Mikäli levytilan käyttö ylittää määritellyn rajan, varaa Takanen ja Ruhanen Oy oikeuden rajoittaa levytilan käyttöä.  

 

5.8 Mikäli asiakkaan sivusto ylittää sille ennakkoon varatut kiintolevytila-, kaista- tai muut sille varatut resurssit, Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus lisätä asiakkaan tilarajoitusta ja soveltaa voimassa olevaa lisäkapasitettihinnastoa ylitysten mukaisesti korvattaviksi. Asiakkaalla on tällöin velvollisuus maksaa lisähinta kotisivutilapalvelun toiminnan jatkamiseksi. Lisäksi, mikäli asiakkaan verkkosivusto on liikennemääriltään ja/tai kuormitukseltaan sopimuksesta merkittävästi poikkeava, aiheuttaen näin merkittävää rasitusta jaetulla palvelinlaitteella vaarantaen muun toiminnan, Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus välittömästi priorisoida tai rajoittaa asiakaskohtaista liikennettä ja/tai kuormitusta. Mikäli asiakkaan verkkopalvelu aiheuttaa Takanen ja Ruhanen Oy:n palvelimille kohtuutonta haittaa(johtuen esimerkiksi kestämättömän suuresta hetkellisestä liikennepiikistä) Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus ilman sulkea asiakkaan verkkopalvelu välittömästi ilman ennakkoilmoitusta. Palvelu palautetaan toimintaan kun jatkosta on neuvoteltu.

 

6 Asiakkaan vikailmoitus ja reklamointivelvollisuus

6.1 Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti kun hän on sen havainnut. Vikailmoitus tulee tehdä joko puhelimitse, sähköpostitse tai Takanen ja Ruhanen Oy:n asiakassivuston kautta. Takanen ja Ruhanen Oy pidättää itsellään oikeuden laskuttaa asiakasta virheellisen häiriöilmoituksen aiheuttamasta tarpeettomasta työstä, sisältäen turhat käynnit asiakkaan tiloissa.

 

6.2 Mahdollisessa käytön aikaisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti kahdeksan (8) päivän kuluessa havaittuaan virheen. Mikäli reklamointia ei tehdä tässä ajassa menettää asiakas oikeuden vahingonkorvaukseen tai sopimuksen purkuun. Vahingonkorvausta on vaadittava kahden viikon kuluessa virheen havaitsemisesta.

7 Sopimuskausi sekä sopimuksen päättyminen

7.1 Sopimuskaudesta sovitaan sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa. Ellei muuta ole sovittu,

 1. a) on sopimus voimassa toistaiseksi voimassaolevana. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti yksi (1) kuukausi ennen laskutusjakson päättymistä. Jos asiakas päättää sopimuksen, etukäteen maksettuja maksuja ei palauteta. Palvelu on avoinna sopimuskauden loppuun.

 

 1. b) määräaikainen sopimus jatkuu sovitun määräajan jälkeen kolmen kuukauden sopimusjaksoissa, ellei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kunkin sopimusjakson päättymistä.

 

7.2 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos

 1. a) palvelu olennaisesti poikkeaa sovitusta, eikä Takanen ja Ruhanen Oy kohtuullisen ajan kuluessa asiakkaan ilmoituksesta uusi toimitusta; tai
 2. b) jos palvelun toimitus kohtuuttomasti viivästyy Takanen ja Ruhanen Oy:n tuottamuksesta johtuvasta syystä. Irtisanomisoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai viivästynyttä osaa. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

7.3 Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain,

 1. a) jos asiakas rikkoo sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomusta kohtuullisessa ajassa Takanen ja Ruhanen Oy:n ilmoituksesta;
 2. b) asiakas ei ole maksanut erääntynyttä maksua 14 päivässä siitä, kun asiakasta on huomautettu tästä kirjallisesti;
 3. c) asiakas on konkurssissa, selvitystilassa tai on muutoin maksukyvytön
 4. d) lisenssinantaja tai Takanen ja Ruhanen Oy:n päämies ei toimita palvelua tai lisenssiä taikka lopettaa palvelun tai lisenssin toimittamisen Takanen ja Ruhanen Oy:lle e tai asiakkaalle; tai
 5. e) palvelun käyttö on ollut kokonaan keskeytettynä yli kahden (2) kuukauden ajan kohdassa 14.2 mainitusta syystä

 

7.4 Takanen ja Ruhanen Oy:n tekemä irtisanominen ei lakkauta asiakkaan velvollisuutta maksaa maksut sopimuskauden loppuun asti, paitsi jos irtisanominen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai yllä kohdasta 7.3 d).

8 Maksut ja Laskutus

8.1 Asiakas maksaa Takanen ja Ruhanen Oy:n palvelusta ja sen käytöstä sopimuksessa sovitut tai tilausvahvistuksessa määritellyt maksut tai kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja muut mahdolliset julkisoikeudelliset maksut. Takanen ja Ruhanen Oy omistaa immateriaalioikeudet tuottamiinsa palveluihin ja sivustoihin ainakin siihen saakka kun palvelu tai tuote on kokonaisuudessaan maksettu.

 

8.2 Laskutus tapahtuu laskutuskausittain etukäteen. Ellei muuta ole sovittu, on yksi (1) vuosi. Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva EKP:n viitekorko (+ 7,5 %) Osamaksullisissa palveluissa / tuotteissa, Takanen ja Ruhanen Oy:llä on omistusoikeus palveluun / tuotteeseen, kunnes koko maksu on suoritettu Takanen ja Ruhanen Oy:lle. Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus olla luovuttamatta asiakkaan verkkotunnusta ennen kuin kaikki saatavat asiakkaalta on suoritettu.

 

8.3 Sopimuksen voimassa ollessa osapuolet voivat sopia palvelun kapasiteetin nostamisesta ja tähän perustuvista uusista hinnoista.

 

8.4 Mikäli asiakas haluaa laskea tilaamaansa kapasiteettia tai palvelutasoa;

 1. a) on hän kuitenkin määräaikaisissa sopimuksissa velvollinen maksamaan voimassaolevan sopimuksen tai tilauksen mukaista hintaa määräaikaisen sopimuksen loppuun asti, tai
 2. b) toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa velvollinen maksamaan alkuperäisen sopimuksen tai tilauksen hintaa kuluvan laskutuskauden loppuun asti, kuitenkin vähintään kolmen (3) kuukauden ajan.

 

8.5 Mikäli Takanen ja Ruhanen Oy:n toimittamaan palveluun sisältyy kolmannen osapuolen, Takanen ja Ruhanen Oy:n alihankkijana tai yhteistyökumppanina tuottamia palveluja, kuten lisensoituja palveluja, ja kyseinen kolmas osapuoli muuttaa hinnoitteluaan, on Takanen ja Ruhanen Oy:llä oikeus muuttaa hintaa vastaavasti. Hinnan muutoksista tiedotetaan asiakkaalle.

 

8.6 Jos palveluun liittyvissä veroissa tai muissa viranomaisen määräämissä julkisissa maksuissa tapahtuu muutoksia, on Takanen ja Ruhanen Oy:llä oikeus muuttaa hintoja vastaavasti.

 

8.7 Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

 

8.8 Jos Takanen ja Ruhanen Oy on asiakkaan vaatimuksesta tehnyt ylitöitä tai tehnyt erityisjärjestelyä vaatineita töitä, Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus laskuttaa näistä aiheutuneet lisäkustannukset. Sopimukseen kuulumattomat palvelut ja työt veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti, ellei muuta ole erikseen sovittu.

 

8.9 Jos asiakas tekee laskusta Takanen ja Ruhanen Oy:lle kirjallisen muistutuksen ja maksaa laskun riidattoman osan, Takanen ja Ruhanen Oy ei sulje palvelua riidanalaisen osuuden maksamattomuuden vuoksi muistutuksen tutkimisen aikana.

 

 1. Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus sulkea palvelu maksamattomien laskujen vuoksi.

 

9 Varmuuskopiointi

9.1 Asiakas vastaa palveluun tai palvelun avulla tallentamiensa tietojen, tiedostojensa ja dokumenttiensa varmuuskopioinnista ja niiden toimivuuden tarkastamisesta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Takanen ja Ruhanen Oy ei vastaa tietojen, tiedostojen tai dokumenttien tuhoutumisen, katoamisen tai muuttumisen aiheuttamista vahingoista eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

 

9.2 Asiakkaan kanssa voidaan sopia sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa tai muutoin kirjallisesti asiakkaan käytössä olevien palvelimien, -järjestelmien, ohjelmistojen ja tallennettujen tietojen varmuuskopioinnista tietyin määräajoin sekä varmuuskopioiden säilyttämisestä ja palauttamisesta.

 

9.3 Ellei varmuuskopioinnista ole erikseen sovittu, ei Takanen ja Ruhanen Oy voi taata mahdollisessa virhetilanteessa järjestelmän ja tiedostojen palauttamisesta virhetilannetta edeltävään tasoon.

10 Tietosuoja ja tietojen antaminen asiakkaan palveluista ja lokitiedostoista viranomaisille

10.1 Asiakas vastaa itse ja sitoutuu huolehtimaan riittävästä omien tietokoneidensa ja muun tietojärjestelmänsä, tietoverkkojensa, laitteiden, ohjelmistojen käyttämisen edellytysten suojauksesta. Tämä sisältää muun muassa velvollisuuden käyttää ja ylläpitää riittävän tehokkaita viruksen torjuntaohjelmia ja muita suojauskeinoja.

 

10.2 Palvelu voi mahdollistaa sen, että asiakas voi kerätä ja tallentaa henkilötietoja sekä seurata sähköistä viestiliikennettä palvelussaan. Asiakas sitoutuu käsittelemään näitä tietoja vain siinä laajuudessa ja sellaiseen käyttötarkoitukseen, joka lain nojalla on sallittua. Asiakkaan on noudatettava soveltuvia lakeja ja on niiden noudattamisesta vastuussa.

 

10.3 Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus poliisiviranomaisen tai lain mukaan muuten toimivaltaisen viranomaisen tekemän pyynnön perusteella luovuttaa asiakkaan liittymää tai päätelaitteita koskevia tunnistamis- ja liikennetietoja rikostutkinnallisiin tarkoituksiin siten kuin siitä on säädetty sähköisen viestinnän tietosuojalaissa sekä esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin tai muun viranomaisen toimivaltuuksia koskevassa lainsäädännössä.

11 Julkaisujärjestelmä

 

Asiakas vastaa siitä, että hänen käyttämänsä palvelun/sivuston  julkaisujärjestelmä ja muu tekninen toteutus on tietoturvallinen ja päivitykset palveluihin ajantasalla (lukuunottamatta asiakkaat, jotka ovat tilanneet julkaisujärjestelmän päivityspalvelut Takanen ja Ruhanen Oy:ltä). Mikäli sivusto altistuu haittaohjelmille, sulkee Takanen ja Ruhanen Oy palvelun välittömästi.

12 Palvelun kautta toimitettu aineisto

 

12.1 Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille tai Takanen ja Ruhanen Oy:n tai kolmansien osapuolten palvelimille toimitetusta aineistosta. Erityisesti asiakas vastaa siitä, että asiakkaan Takanen ja Ruhanen Oy:n palvelimella toimittama tai niillä säilyttämä tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu:

 

 1. a) materiaali on hyvän tavan mukaista
 2. a) aineisto ei aiheuta häiriötä televerkolle,
 3. b) eikä loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita immateriaalioikeuksia,
 4. c) palvelua ei käytetä laittomasti tekijänoikeuksilla tai muutoin suojattujen kuva- tai äänitallenteiden, peli- tai tietokoneohjelmistojen välittämiseen ja/tai ns. piraattituotteiden myyntiin (ml. ns. torrent-verkot ja peer-to-peer verkot),
 5. d) ei käytetä massapostituksiin (Spam) tai viestinverkkoja kohtaan suunnattuihin ei-toivottuihin hyökkäyksiin, tai
 6. e) ole lainvastaista tai vastoin viranomaisten määräyksiä

 

12.2 Jos Takanen ja Ruhanen Oy, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista aineistoa toisille käyttäjille tai Takanen ja Ruhanen Oy:n tai kolmannen palvelimille, Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus poistaa tälläinen aineisto tai estää sen käyttö.

 

12.3 Koska Takanen ja Ruhanen Oy ei valvo palvelua hyväksikäyttäen kolmansille toimitettua tai kolmansilta saatua aineistoa, Takanen ja Ruhanen Oy ei vastaa näiden aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä.

 

12.4 Takanen ja Ruhanen Oy ei myöskään vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista eikä sisältöön ja aineistoon liittyvistä vaatimuksista ja riidoista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

13 Asiakkaan velvollisuudet

13.1 Sen lisäksi mitä muualla näissä ehdoissa ja erityisissä ehdoissa on määritelty tulee asiakkaan:

 

13.2 Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Takanen ja Ruhanen Oy:lle laskutusosoitteensa muutoksesta. Myös nimen muutoksesta on ilmoitettava heti. Ilmoitukset on tehtävä sähköpostilla kirjallisesti.

 

13.3 Asiakas huolehtii siitä, että kopioi tai tulostaa järjestelmästä siihen tallentamansa tiedon tarvitsemassaan laajuudessa ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden päätyttyä Takanen ja Ruhanen Oy voi poistaa järjestelmästä asiakkaan siihen tallentaman tiedon eikä Takanen ja Ruhanen Oy ole tämän jälkeen velvollisuutta palauttaa asiakkaan järjestelmään tallentamia tietoja.

 

13.4 Sopimuksen päättyessä asiakkaan käytössä olleet palveluun mahdollisesti sisältyneet laitteet normaali kuluminen huomioon ottaen ja muu omaisuus sekä aineisto, on palautettava Takanen ja Ruhanen Oy:lle sellaisessa kunnossa kuin ne asiakkaalle luovutettaessa olivat. Mikäli laitteita ei palauteta, on Takanen ja Ruhanen Oy:llä oikeus korvaukseen uushankintahinnan mukaisesti.

 

13.5 Asiakkaan on palautettava tai tuhottava kaikki käyttöoikeuksin luovutetut ohjelmistot ja ohjelmistokopiot sekä poistettava tai muutoin tehtävä käyttökelvottomaksi asiakkaan laitteisiin asennetut ohjelmat ja käyttöliittymät. Palvelun käyttöönottoon liittyviä maksuja (kuten asennus-, avaus- tai liittymismaksut) ei palauteta.

 

13.6 Asiakkaan kuuluu ilmoittaa välittömästi havaittuaan virheen palvelussa.

 

13.7 Asiakas ei saa kopioida tai luovuttaa Takanen ja Ruhanen Oy:n materiaaleja, välineitä tai ohjelmistoja, tai näiden osia kolmannelle osapuolelle ilman Takanen ja Ruhanen Oy:n kirjallista suostumusta.

 

13.8 Asiakkaan velvollisuus on  käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja sekä testausaineistoa ja -tietoja ainoastaan Takanen ja Ruhanen Oy:n ohjeiden mukaan ja vain välittömästi palvelun käyttöön tai sen testaukseen liittyen.  

14 Palvelun sulkeminen

Asiakkaan oikeus pyytää palvelun sulkemista.

14.1 Takanen ja Ruhanen Oy sulkee palvelun asiakkaan pyynnöstä määräajaksi tai toistaiseksi. Palvelun sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta peritään 25euroa, tai viikonloppuisin 50euroa.

 

Takanen ja Ruhanen Oy:n oikeus sulkea palvelu.

14.2 Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus sulkea tai keskeyttää asiakkaan palvelut joko osittain tai kokonaan, jos a) asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut Takanen ja Ruhanen Oy:n erääntynyttä saatavaa 14 päivän kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä,

 

 1. b) asiakas ei toimita sopimuksen mukaista ennakkomaksua tai vakuutta viikon kuluessa Takanen ja Ruhanen Oy:n vaatimuksesta,
 2. c) asiakas on haettu selvitystilaan tai konkurssiin, asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi tai asiakas on kaupparekisterimerkinnän tai muun sellaisen rekisterimerkinnän mukaan lakannut olemasta,
 3. d) asiakas on aiheuttanut häiriötä televerkolle, -liikenteelle tai muille käyttäjille tai muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja,
 4. e) asiakas on toimittanut tai asiakkaan palvelun kautta on toimitettu toisille palvelun käyttäjille tai Takanen ja Ruhanen Oy:n tai kolmannen palvelimille kohdassa ei-toivottua aineistoa,
 5. f) asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, tai
 6. g) tuomioistuin, teletoimintaa valvova viranomainen tai muu viranomainen vaatii palvelun sulkemista tai sen keskeyttämistä

 

13.3 Palvelun käytön keskeyttäminen ei lakkauta käytön määrästä riippumattomien maksujen maksuvelvollisuutta.

 

13.4 Takanen ja Ruhanen Oy perii uudelleen avaamisesta 25euroa mikäli keskeyttäminen johtuu asiakkaasta, esimerkiksi maksamattomista laskuista. Pika-avaus viikonloppuisin 50euroa.

15 Käyttäjätunnukset ja salasanat

15.1 Takanen ja Ruhanen Oy toimittaa asiakkaalle käyttäjätunnukset ja salasanat, numerot ja muut tunnukset palvelun käyttöä varten, palvelun tai ohjelmiston valmistuttua. Asiakkaalla on sopimuksessa tai palvelukuvauksessa määritellyt oikeudet muuttaa palvelun sisältöä tai asetuksia käyttäjätunnuksia hyväksikäyttäen.

 

15.2 Takanen ja Ruhanen Oy varaa oikeuden muuttaa käyttäjätunnuksia tai salasanoja, mikäli viranomaisten määräykset, palvelulliset tai tekniset syyt sitä edellyttävät. Takanen ja Ruhanen Oy ilmoittaa käyttäjätunnuksien muutoksista asiakkaalle kohtuullisessa ajassa ennen muutosta.

 

15.3 Asiakas voi pyytää Takanen ja Ruhanen Oy:tä vaihtamaan salasanaa tai käyttäjätunnusta. Tästä veloitetaan 15euroa.

 

15.4 Asiakas saa luoda omia tunnuksia ja salasanoja, jos niin on palvelukuvauksessa sallittu. Asiakas ei saa käyttää tunnuksia sopimuksen päätyttyä, ellei kyseessä ole jo maksettu ohjelmisto tai palvelu, josta omistusoikeus on siirtynyt asiakkaalle.

 

15.5 Asiakkaan on säilytettävä tunnuksia huolellisesti ja siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Takanen ja Ruhanen Oy:lle tunnusten paljastumisesta tai oletetusta paljastumisesta ulkopuolisille tai, jos palvelua on muutoin käytetty luvattomasti, tai palvelussa näkyy muutoksia tai materiaalia jota asiakas ei ole sinne itse lisännyt.

 

15.6 Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja asiakas vastaa kaikesta sillä tai sen avulla tehdyistä muutoksista asiakkaan palveluihin sekä väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja/tai korjauskuluista.

16 Verkkotunnuksiin liittyvät oikeudet

16.1 Asiakkaan tulee perehtyä verkkotunnusrekisterien (esim. viestintävirasto, Ficora)  erillisiin sopimusehtoihin ja hyväksyä ne. Sopimusehdot ovat saatavilla kyseisten verkkotunnusrekisterien Internet-sivustoilla.

 

16.2 Takanen ja Ruhanen Oy rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta toimien rekisteröinnissä asiakkaan maksun välittäjänä ja valtuutettuna.

 

16.3 Verkkotunnus rekisteröidään pelkästään asiakkaan antamien tietojen perusteella, joten asiakkaan tulee varmistua tietojen oikeellisuudesta. Asiakas itse vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus rekisteröitävään verkkotunnukseen.

 

16.4 Mikäli Takanen ja Ruhanen Oy ylläpitää asiakkaan verkkotunnuksia tai on rekisteröinyt asiakkaan verkkotunnuksen, on Takanen ja Ruhanen Oy:llä myös oikeus uusia verkkotunnus asiakkaan lukuun ja periä siitä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta. Mikäli verkkotunnuksen tilausta ei haluta jatkaa, tulee asiakkaan ilmoittaa asiasta Takanen ja Ruhanen Oy:lle.

17 Vastuunrajaus ja vahingonkorvaus

17.1 Palvelun virheestä johtuva Takanen ja Ruhanen Oy:n vastuu rajoittuu sen vastuulla olevan virheellisen palvelun korjaamiseen tai vaihtoehtoisesti virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen. Palveluntarjoaja ei vastaa toimintakatkoista tai virheistä, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

Mikäli asiakkaalla on useampi tilattu palvelu, joissa yhdessä on virhe, ei hyvityksiä tehdä kuin virheellisesti toimineen tuotteen ja palvelun puitteissa.

 

Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava 7 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta, tai siitä kun asiakkaan olisi pitänyt havaita virhe. Reklamointi tapahtuu aina kirjallisesti.

 

Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu aina enintään kuluvan kuukauden palvelumaksuihin, juuri kyseisen palvelun kohdalta. Jos asiakkaalla on useita palveluita, joista yhden toiminnassa tapahtuu virhe, ei hyvityksiä myönnetä kuin virheellisen palvelun sisällä.

 

17.2 Missään tilanteessa Takanen ja Ruhanen Oy ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä tai epäsuoria vahinkoja, kuten tuoton tai hyödyn menetystä, liikevaihdon tai tuotannon vähenemistä, tiedon katoamista tai viivästymistä, tai muuta välillistä vahinkoa. Takanen ja Ruhanen Oy ei korvaa myöskään asiakkaan käyttämien muiden asiantuntijoiden kuluja. Eikä kuluja ohjelmistoihin tehdyistä muutoksista tai asennuksista joiden tekoon Takanen ja Ruhanen Oy ei ole voinut vaikuttaa tai joita ei ole ennakkoon hyväksytetty Takanen ja Ruhanen Oy:llä..

 

17.3  Virheet palveluissa

Sellaiset virheet palveluissa, kuten kotisivuissa, jotka eivät olennaisesti haittaa käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle, mutta ne korjataan mahdollisimman nopeasti asiakkaan tehtyä kirjallisen virheilmoituksen.

 1. a) Palvelun, kuten kotisivujen, toimitus katsotaan hyväksytyksi,
 2. b) Kun asiakkaan ilmoittamat virheet on korjattu
 3. c)  jos asiakas ei tee kirjallista huomautusta hyväksymisen estävästä virheestä tai puutteesta seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun palvelu on luovutettu hänelle.
 4. d) jos asiakas ottaa kotisivut tuotantokäyttöön.

 

17.4 Takanen ja Ruhanen Oy ei voi taata asiakkaalle sijoittumista kolmansien osapuolien tuottamissa hakukonepalveluissa (kuten. Google). Takanen ja Ruhanen Oy ei ole missään tapauksessa korvausvelvollinen asiakkaan mahdollisiin hakukonesijoittumisiin tai näihin liittyviin muutoksiin liittyen.

 

18 Oikeudet tuotettuihin palveluihin

 

Takanen ja Ruhanen Oy:llä on oikeus kaikkiin tekemiinsä graafisiin elementteihin sekä ohjelmakoodiin.

Takanen ja Ruhanen Oy:llä ei ole oikeuksia asiakkaan täysin itse tekemään ulkoasuun tai palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muuhun sisältöön. Asiakkaalla ei ole oikeutta tallentaa toteutettua kotisivua HTML -muotoon, tai käyttää toteutettua kotisivua muualla, ellei muuta erikseen ole sovittu ennakkoon. Asiakas ei myöskään saa ilman lupaa käyttää Takanen ja Ruhanen Oy:n tuottamia palveluiden graafisia elementtejä tai kuvia muissa medioissa.

 

19 Sopimusehtojen muuttaminen ja toimittaminen

19.2 Takanen ja Ruhanen Oy voi muuttaa näitä Yleisiä Sopimusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan uusista sopimusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti ja Takanen ja Ruhanen Oy:n asiakassivustoilla.

 

19.2 Tiedottaminen tapahtuu kirjallisesti siihen osoitteeseen, jonka asiakas on ilmoittanut laskutustaan varten edellisen laskutusjakson alussa tai muutoin sovitulla tavalla.

 

20 MUUTA

 

20.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

20.2 Sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet tulee ensisijaisesti ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin ja sopimalla. Sopimuksista aiheutuvat riidat, joista ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.  Sopimus on Takanen ja Ruhanen Oy:n  ja asiakkaan välinen. Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, Palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Rekisterinpitäjä ja ylläpidosta vastaava taho

Takanen ja Ruhanen Oy

Asiakaspalvelu

Laivakatu 3

00100 Helsinki

 

Rekisterin nimi

Takanen ja Ruhanen Oy:n:n asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste ja käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyn suostumuksella tai asiakas-, muun vastaavan suhteen, taikka lain perusteella tapahtuva Takanen ja Ruhanen Oy:n palveluihin liittyvä henkilö- ja muiden tietojen käsittely.

 

Rekisteristerin käyttö:

Palveluiden käytön tilastointi, käyttökokemuksen parantaminen ja tutkiminen sekä erilaiset sivuston toimintaa kehittävät tutkimukset.

Asiakaspalautteen analysointi sekä asiakaspalvelun toteuttaminen. Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin sekä kontaktien hallinnointi. Tulosseurannan ja kohdennetun mainonnan toteuttaminen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:

– Nimi  

– Osoite  

– Puhelinnumero  

– Sähköpostiosoite

– Käyttäjätunnus  palveluun

– IP -osoite

– Palvelun salasana

– Henkilötunnus, mikäli se on tilauksen yhteydessä annettu

– Yrityksen nimi, mikäli tilauksen tekijä on yritys

– Y-tunnus, mikäli tilaaja on yritys

 

Palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot

– Tilaus- ja laskutushistoria  

– Palveluiden ylläpitoon liittyvät tiedot, kuten lokitiedot

– Markkinointiin sekä sivujen selaukseen liittyvät seurantatiedot

– Asiakkaan analysointitiedot

– Markkinointisuostumustiedot

– Muut palvelun tuottamiseen liittyvät pakolliset tiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen ja palvelun käytön yhteydessä.

– Tilausvaiheessa ilmoitettavat tiedot

– Ylläpidon pyytämät lisätiedot tarvittaessa

– Kävijäseurannan ja tulosseurannan tuottama data ja verkkomainosten seurantatiedot

 

Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Takanen ja Ruhanen Oy voi luovuttaa rekisterin sisältämiä tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Muuten rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja voidaan luovuttaa esim. epäilyttävän verkkomaksutapahtuman selvittämiseksi maksuvälittäjän kanssa. Esimerkiksi ulkomaisen verkkotunnuksen tilauksessa asiakastietoja (nimi, osoite, puhelin, sähköposti) siirretään verkkotunnusvälittäjän rekisteriin, sillä kaikki verkkotunnukset rekisteröidään oletuksena asiakkaan nimiin. Tietoja voidaan siirtää kolmannen osapuolen palveluun tulosseurannan ja kohdennetun mainonnan toteuttamista varten.

 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 

Evästeiden käyttö (cookie)

Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka palvelin lähettää sivuille tulevan käyttäjän selaimelle. Kyseinen eväste tallentuu käyttäjän tietokoneen kiintolevylle. Evästeitä käytetään palvelun toimivuuden takaamiseksi, kuten kirjautumisen mahdollistamiseksi sivuille. Lisäksi evästeitä käytetään markkinoinnin seuraamiseen, liikennetilastojen luontiin, käyttöliittymän käytön tutkimiseen, seuraamiseen ja parantamiseen. Evästeillä varmistetaan myös palvelun turvallinen käyttö sekä käyttäjäystävällisyys.

 

Palvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Evästeiden käyttö katsotaan sallituksi, ellei käyttäjä ole evästeitä erikseen estänyt selaimen asetuksista. Sivujen toimintaa ei kuitenkaan voida taata, mikäli evästeiden käyttö kielletään.

Rekisterin suojaus

Tiedot on tallennettu Takanen ja Ruhanen Oy:n salasanoin suojattuihin tietokantoihin, joihin vain Takanen ja Ruhanen Oy:n henkilökunnalla on pääsy.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti asiakkaalla on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedot etsimiseen tarpeelliset tiedot kuten nimi, osoite, puhelin, asiakasnumero ja sähköposti. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

           

Tiedon korjaaminen

Mikäli asiakas huomaa tietojensa olevan kirjattu väärin, esim saapuvan laskun perusteella, on hän velvollinen ilmoittamaan oikeat henkilötiedot.

 

MUUTA

Asiakas voi sallia tilauksen yhteydessä markkinoinnin uusista palveluita ja tuotteista. Ilman erillistä suostumusta, lähetetään asiakkaalle ainoastaan tärkeimmät tiedot palvelun toteutumisesta sekä asiakkuuden hoidon suhteen tarpeellista asiakasviestintää.

 

TAKANEN JA RUHANEN OY  Y-tunnus: 2685320-4 Toimipaikka: Helsinki / asiakaspalvelu@1702.fi